LINII DIRECTOARE

Implementarea abordării 50000&1 SEAP

Prescurtarile SEAP (Sustainable energy Action Plan) si PAED (Plan de Acțiune privind Energia Durabilă) sunt echivalente.

Următoarele ghiduri oferă o privire de ansamblu asupra cum și de ce trebuie abordată integrarea PAED-urilor cu Sistemele de Management Energetic.

Dezvoltarea sistemului integrat EnMS + SEAP

 • Raport privind dezvoltarea strategiei municipale și a politicii energetice: În cadrul proiectului, partenerii proiectului au ajutat municipalitățile pilot să creeze baza pentru instituționalizarea SEAP prin formularea unei Strategii Municipale (după metodologia SEAP) și a politicii energetice (în conformitate cu metodologia ISO 50001). Procesul a implicat toți liderii locali și partidele politice (și liderii opoziției). Disponibil in: EN| BG| EL| ES| FR| IT| LV| PL| RO
 • Raport privind Inventarul Emisiilor si evaluarea energetica: Scopul acestui document este de a raporta elaborarea inventarelor de emisii de referință (în urma metodologiei SEAP) și a evaluărilor privind energia (în conformitate cu metodologia ISO 50001) în peste 40 de municipalități participante la proiect.
  Ambele analize reprezintă o parte importantă a procesului de planificare a energiei, permițând municipalității să înțeleagă situația actuală în ceea ce privește consumul de energie și emisiile de gaze cu efect de seră, care reprezintă un punct de plecare pentru acțiunile de planificare care au ca scop îmbunătățirea acestei situații. Cunoscind situatia initiala, aceste analize ajuta municipalitatile pentru a monitoriza efectele acțiunilor întreprinse. Disponibil in: EN| BG| EL| ES| FR| IT| LV| PL| RO
 • Raport privind procesul de participare: Există diverse modalități de mobilizare a părților locale  interesate - una dintre ele este organizarea unor forumuri energetice locale care să permită discuții fructuoase cu privire la situația energetică locală și posibilitățile de îmbunătățire a acesteia. Astfel de forumuri au fost organizate în toate municipalitățile care participă la proiectul 50000&1 SEAP, cu scopul de a informa cetățenii cu privire la dezvoltarea unui EnMS + SEAP integrat, angajându-i în acest proces și asigurându-se astfel că planurile dezvoltate vor fi cât mai bune posibil. Disponibil in: EN| BG| EL| ES| FR| IT| LV| PL| RO
 • Raport privind elaborarea unui SEAP și a Planului de îmbunătățire: În cadrul proiectului, consorțiul a sprijinit municipalitățile pilot în integrarea ambelor abordări, făcând un plan de îmbunătățire parte a unui SEAP axat pe sectorul municipal. Raportul oferă mai multe detalii cu privire la rezultatele acestor lucrări, precum și evidențiază principalele lecții învățate pe parcursul procesului, în special cele privind beneficiile abordării integrate 50000&1 SEAP.  Disponibil in: EN| BG| EL| ES| FR| IT| LV| PL| RO
 • Raport privind abordarea peer-to-peer și auditul intern: Documentul are ca scop raportarea activităților peer-to-peer ale consorțiului proiectului 50000&1 SEAP. Un aspect important al proiectului a fost sporirea capacității partenerilor în domeniul dezvoltării SEAP, a dezvoltării EnMS și a integrării ambelor abordări prin asigurarea unei comunicări periodice și a schimbului de experiență între aceștia. Partenerii "Tutoring" și "trainee" s-au contactat personal sau on-line în mod regulat, oferind reciproc suport, consultanță și bune practici. Fiecare cuplu s-a întâlnit cel puțin de două ori  și a menținut un contact regulat. Disponibil in: EN| BG| EL| ES| FR| IT| LV| PL| RO
 • Managementul energiei în conformitate cu ISO 50001: În cadrul proiectului peste 40 de municipalități din 8 țări ale UE au fost sprijinite în procesul de elaborare a SEAP + EnMS integrate, începând de la elaborarea strategiei generale a municipiului până la aprobarea oficială a SEAP și certificarea EnMS. Certificarea este efectuată de un organism autorizat extern și are scopul de a confirma conformitatea sistemului cu cerințele ISO 50001. Deși datorită costurilor relativ ridicate de certificare (care nu au fost acoperite de proiect, cu excepția Bulgariei și României), nu toate municipalitățile pilot au reușit să o obțină până la sfârșitul proiectului, toți au fost pregătiți pentru procesul de certificare prin partenerii de proiect (care au explicat cum să selecteze organismul de certificare, să efectueze auditurile interne și externe necesare etc.). Se așteaptă ca următoarele certificate să fie emise la scurt timp după încheierea proiectului. Disponibil in: EN| BG| EL| ES| FR| IT| LV| PL| RO

Monitorizare si implementare

Raport privind selectarea și implementarea acțiunilor SEAP: Acest raport rezumă informații generale despre 143 acțiuni climatice implementate (și, în unele cazuri, în curs de desfășurare) în municipalitățile locale participante la proiectul 50000&1 SEAPs. Partenerii de proiect din opt țări ale UE au raportat cele mai relevante acțiuni implementate pentru fiecare autoritate locală implicată în proiect, ceea ce a condus la indicatori energetici și de mediu de succes si măsurabili.

Raport privind the implementarea EnMS in conformitate cu ISO 50001: Acest raport rezumă rezultatele verificării și monitorizării implementării sistemului de management energetic (EnMS) în cele opt țări partenere. Conform cerințelor ISO 50001, în faza de control municipalitatea trebuie sa:

 • planifice și efectueaze monitorizarea și măsurarea corespunzătoare;
 • evalueze periodic conformitatea;
 • gestioneze neconformitățile, măsurile corective și măsurile preventive;
 • controleze inregistrarile;
 • planifice și sa efectueaze auditul intern al EnMS;
 • revizuiasca EnMS.

Sinergii și avantaje ale abordării EnMS + SEAP: ISO 50001 și alte standarde de management energetic pot facilita eforturile municipalităților de a utiliza mai eficient energia în toate sectoarele. Aceste standarde descriu modalitatea de a stabili, implementa, menține și îmbunătăți un EnMS, permițând unei organizații să obțină succes continuu în toate domeniile performanței energetice, inclusiv eficiența, securitatea și consumul..
Acest raport rezumă rezultatele generale ale proiectului în legătură cu abordarea integrată EnMS + SEAP utilizată. Primul capitol reia principiile și elementele de bază ale abordării integrate. Între timp, al doilea capitol oferă o perspectivă și o comparație între abordarea solo SEAP și abordarea integrată EnMS + SEAP. Capitolele 3 și 4 se concentrează mai mult pe principalele avantaje și bariere ale abordării. Raportul este finalizat cu concluzii.

ISO 50001 ȘI PLANIFICAREA ENERGIEI DURABILE

Colectie de PAED-uri: Proiectul 50000 și 1 SEAP a ajutat peste 40 de municipalități să își evalueze situația inițială în domeniul energiei și sa planifice acțiuni care vizează îmbunătățirea acestei situații. Aceste acțiuni au fost incluse în planurile de acțiune structurate și cuprinzătoare, care le descriu în detaliu și le evaluează impactul asupra consumului de energie, producției de SRE și emisiilor de GES. Conform cu  metodologia CoM, odata dezvoltat, SEAP-ul trebuie să fie aprobat oficial de consiliul municipal pentru a asigura sprijinul și angajamentul la nivel înalt pentru implementarea sa. Dupa adoptarea în mod oficia, SEAP-ul este trimis la Oficiul Convenției primarilor și supusă procesului de verificare pentru conformitatea cu cerințele CoM. Disponibil in: EN| BG| EL| ES| FR| IT| LV| PL| RO

Raport privind procedurile și instrumentele de monitorizare: Monitorizarea periodică a măsurilor implementate și a impactului acestora permite o mai bună înțelegere a situației energetice locale și a dinamicii sale, promovarea rezultatelor obținute în rândul cetățenilor și actorilor locali, planificarea măsurilor corective și revizuirea SEAP și identificarea necesităților și oportunităților viitoare de îmbunătățire. Pentru a asigura o monitorizare eficientă și pentru ca rezultatele acesteia să fie utilizate în practică, este necesar să se planifice în prealabil procedurile și indicatorii de monitorizare, făcând planul de măsurare o parte a PAED. Disponibilin: EN| BG| EL| ES| FR| IT| LV| PL| RO

Document de politici și recomandări pentru factorii de decizie din UE: Proiectul 50000&1 SEAP a oferit o abordare coerentă pentru integrarea sistemelor de management al energiei (ENMS) cu PAED în conformitate cu standardele de management energetic, cum ar fi ISO 50001 și European Energy Award, ca sistem de certificare a managementului calității pentru municipalitățile angajate în planificarea energiei durabile. Scopul a fost acela de a ajuta municipalitățile să depășească barierele care blochează instituționalizarea planurilor lor de acțiune și să consolideze structurile și procedurile interne pentru o politică și o planificare energetică de înaltă calitate, pe termen lung. Pe baza rezultatelor proiectului, consorțiul 50000&1 SEAPs a identificat șase recomandări principale care sa asigure că abordările durabile ale politicii și planificării energetice locale sunt răspândite și consolidate în Europa. 

Formarea și consolidarea capacităților

 • Raport privind sesiunile de instruire centralizate  pentru municipalitățile din UE și structurile de sprijin, incluzind datele primite - formarea centralizată a constituit un element cheie al proiectului 50000 și 1 SEAP, pentru a sprijini coordonatorii, susținătorii și municipalitățile prin întregul proces SEAP + EnM, de la luarea deciziilor la punerea în aplicare și monitorizarea PAED-ului. Sesiunile de instruire s-au axat, pe de o parte, pe procesul  SEAP și Managementul Energetic în municipalitățile participante, iar pe de altă parte în transferul de experiență atît între, cît și dincolo de structurile de sprijin și municipalitățile participante. Un element cheie al instruirilor a fost prezentarea celor mai bune practici municipale și schimbul de experiență. Prin urmare, în cadrul acestor sesiuni, experiența nu numai că a fost oferită participanților pentru dezvoltarea ulterioară a abordării integrate la nivel național și local, dar și transferată ca feedback către consorțiu pentru a formula mai bine toate sarcinile relevante. Disponibil in: EN| BG| EL| ES| FR| IT| LV| PL| RO

 

 • Raport privind formarea centralizată privind metodologia EnMS+SEAP pentru municipalități și structurile de sprijin- Proiectul 50000 și 1 SEAP a organizat două sesiuni de instruire deschise, adresate actorilor-cheie - autorităților locale și structurilor lor de sprijin, cu scopul de a împărtăși cunoștințele și de a oferi asistență tehnică pentru crearea și implementarea abordării EnM + SEAP.
  Discuțiile au subliniat modul în care colectarea datelor rămâne o barieră cheie care trebuie depășită pentru a face o planificare corespunzătoare și consecventa, cu o linie de referinta clară. Nu numai datele rămân greu accesibile la un nivel de calitate adecvat, dar deseori cooperarea cu operatorii de distribuție rămâne pur și simplu pe bază voluntară, în loc să fie reglementată prin lege. Aceasta are ca rezultat o diversitate de situatii diferite prin statele europene. Un angajament politic puternic este o condiție prealabilă pentru succesele abordării EnM + SEAP, deoarece necesită viziune pe termen mediu, precum și resurse adecvate (atât financiare, cât și de capacitate) pentru implementarea sa.
  Cooperarea cu toate părțile interesate relevante (publice, private, nonprofit etc.) este esențială pentru implementarea cu succes a măsurilor identificate, iar promovarea inițiativelor de jos în sus se poate dovedi a fi un atu important pentru implementarea cu succes a măsurilor.  Disponibil in: EN| BG| EL| ES| FR| IT | LV|  PL| RO

Ghid PAED

Ghidul Convenției Primarilor – Bazat pe experiența practică a orașelor și a dezvoltării în cooperare strânsă cu Centrul de Cercetare în Comun al Comisiei Europene, acest ghid oferă instrucțiuni pas-cu-pas și recomandări practice pentru întregul proces de dezvoltare a PAED-ului.

Oportunități de finanțare pentru o energie durabilă locală 2014-2020 - Un ghid de referință rapid elaborat de Biroul Convenției primarilor pentru a oferi Oraselor semnatare o imagine de ansamblu cuprinzătoare a diferitelor opțiuni disponibile pentru a-și găsi drumul prin labirintul complex al fluxurilor, programelor și mecanismelor UE de finanțare.

Colecție de resurse

Caseta de instrumente a Metodologiilor privind Clima și Energia este o colecție on-line de instrumente și resurse în mai multe limbi, pentru a ajuta autoritățile locale și partenerii lor în planificarea climatului local și a acțiunilor în domeniul energiei (rapoarte , clipuri video, link-uri web, etc ..).

International Energy Agency's infographics on Energy - EU Country data

Twitter Conact Us Print