BUDOWANIE KOMPETENCJI

Wkład, wskazówki i narzędzia z sesji szkoleniowych

  • Ponieważ istniały już materiały dotyczące opracowania SEAP i zarządzania energią, w celu wspierania zintegrowanego podejścia zebrano i połączono narzędzia odpowiednie dla opracowanego programu szkoleniowego. Czytaj więcej.
  • Raport dotyczący scentralizowanych seminariów szkoleniowych - Scentralizowane szkolenie stanowiło kluczowy element projektu 50000&1 SEAP i miało na celu wspomagać Koordynatorów Porozumienia Burmistrzów i Organizacje Wspierające oraz gminy w całym procesie SEAP+EnM, począwszy od podjęcia decyzji o opracowaniu SEAPu do jego wdrażania i monitorowania realizacji. Scentralizowane sesje szkoleniowe koncentrowały się z jednej strony na procesie opracowania SEAPów, zintegrowanych z systemem zarządzania energią w gminach uczestniczących w projekcie, a z drugiej na wzajemnym przekazywaniu doświadczeń w grupie zaangażowanych w realizację projektu struktur wspierających i gmin oraz poza nią.
  • Raport dotyczący lokalnych seminariów szkoleniowych - Partnerzy projektu wspierający wdrażanie SZE (zarówno instruktorzy, jak i uczestnicy szkolenia) po odbytym szkoleniu zorganizowali w swoich krajach co najmniej dwa jednodniowe lokalne kursy szkoleniowe dla swoich kolegów i samorządów wdrażających SZE, aby podzielić się z nimi treścią 3 scentralizowanych szkoleń i rozpocząć rozpowszechniania nowo zdobytej wiedzy. Kursy lokalne miały na celu przeszkolenie decydentów politycznych, przedstawicieli samorządów i kluczowych podmiotów z co najmniej 5 gmin (z 8 obszarów w 8 krajach, w sumie z co najmniej 40 gmin). Strukturę i treść szkolenia wybrano biorąc pod uwagę szczególne potrzeby gmin w każdym z krajów partnerskich. 
  • Raport dotyczący otwartych scentalizowanych sesji szkoleniowych dotyczących metodologii SZE+SEAP dla gmin z UE i struktur wspierających  - Warunkiem wstępnym powodzenia w realizacji zintegrowanego podejścia SZE + SEAP jest silne zobowiązanie polityczne, ponieważ realizacja takiego podejścia wymaga średniookresowej wizji, a także odpowiednich zasobów (zarówno finansowych, jak i kadrowych). Współpraca ze wszystkimi zainteresowanymi stronami (podmiotami publicznymi, prywatnymi, non-profit itp.) ma kluczowe znaczenie dla skutecznego wdrożenia wskazanych środków, a silnym atutem może tu okazać się wspieranie inicjatyw oddolnych. Z tego powodu skuteczna komunikacja ma istotne znaczenie nie tylko dla zapewnienia wsparcia, ale także dla budowania sojuszu ze społeczeństwem i interesariuszami na rzecz powodzenia realizacji wybranych działań.

Monitoring i wdrażanie

Raport dotyczący wyboru i wdrażania działań uwzględnionych w SEAPach: Niniejszy raport zawiera ogólne informacje na temat 143 zrealizowanych (a w niektórych przypadkach wciąż trwających) działań na rzecz klimatu w gminach uczestniczących w projekcie 50000&1 SEAP. Partnerzy projektu z ośmiu krajów UE zgłosili najważniejsze działania każdego z samorządów zaangażowanych w projekt, które doprowadziły do osiągnięcia wymiernych wskaźników efektywności energetycznej i środowiskowej.

Raport dotyczący wdrażania SZE zgodnie z normą ISO 50001: Niniejszy raport podsumowuje rezultaty sprawdzania i monitoringu wdrażania SZE w ośmiu krajach partnerskich. Zgodnie w wymogami normy ISO 50001 w fazie sprawdzania gmina powinna: 

  • zaplanować i zapewnić właściwy monitoring systemu;  
  • okresowo oceniać zgodność systemu z normą;
  • usunąć wszelkie niezgodności i wprowadzić odpowiednie środki naprawcze i zapobiegawcze;
  • kontrolować zapisy;
  • zaplanować i przeprowadzić wewnętrzny audyt system zarządzania energią;
  • dokonać przeglądu systemu.

Synergie i zalety podejścia SZE+SEAP: Niniejsze sprawozdanie podsumowuje ogólne rezultaty projektu w kontekście zastosowania zintegrowanego podejścia SZE + SEAP. W pierwszym rozdziale omówiono podstawowe zasady i elementy zintegrowanego podejścia. Drugi rozdział zawiera analizę i porównanie pojedynczego podejścia SEAP ze zintegrowanym podejściem SZE + SEAP. Rozdziały 3 i 4 koncentrują się natomiast na głównych zaletach i barierach we wdrażaniu tego podejścia. Sprawozdanie zamykają wnioski.

ISO 50001 I ZRÓWNOWAŻONE PLANOWANIE ENERGETYCZNE: ZINTEGROWANIE ZRÓWNOWAŻONEGO PLANU DZIAŁANIA Z SYSTEMEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ - WSKAZÓWKI TECHNICZNE 

Dokument programowy i rekomendacje dla decydentów politycznych z UE: Projekt 50000&1 SEAPs zapewnił spójne podejście do integracji SZE z SEAP zgodnie z normami zarządzania energią, takimi jak ISO 50001 i Europejska Nagroda Energetyczna (European Energy Award), stanowiącymi system certyfikacji zarządzania jakością dla gmin zaangażowanych w zrównoważone planowanie energetyczne. Celem działań projektowych była pomoc gminom w przezwyciężeniu przeszkód utrudniających zinstytucjonalizowanie ich planów działań oraz wzmocnienie wewnętrznych struktur i procedur mających wpływ na kształtowanie wysokiej jakości długoterminowej polityki energetycznej i planowania energetycznego. 

Na podstawie wyników projektu, konsorcjum 50000 i 1SEAPs określiło sześć głównych rekomendacji w celu zapewnienia, że zrównoważone podejście do lokalnej polityki energetycznej i planowania zostanie rozpowszechnione i wzmocnione w całej Europie. 

Szkolenie on-line

Interesujący program szkoleniowy został opracowany w ramach projektu Covenant capaCITY, który pomagał miastom i gminom z całej Europy w opracowaniu i wdrożeniu Planów działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAPów) podnosząc ich potencjał we wszystkich fazach tego procesu - począwszy od motywacji do podjęcia działań, przez opracowanie i rozpoczęcie wdrażania SEAPu, aż po monitorowanie i ocenę realizacji zaplanowanych działań.

Program szkoleniowy projektu Covenant capaCITY obejmuje internetową platformę edukacyjną dla przedstawicieli samorządów lokalnych (miejscy decydenci, pracownicy urzędu…), przy wykorzystaniu której można bez trudu pogłębić swoją wiedzę w zakresie ośmiu wzajemnie powiązanych ze sobą obszarów tematycznych, oraz program szkolenia trenerów, którzy będą wspierali miasta i gminy z 15 krajów Europy w podejmowanych lokalnie działaniach na rzecz ochrony klimatu i zrównoważonego wykorzystania energii.

Dowiedz się więcej i odwiedź Internetową Platformę Szkoleniową projektu Covenant CapaCITY.

Szkolenie - coaching

Program coachingowy w projekcie 50000&1 SEAPs adresowany jest do kluczowych podmiotów - władz lokalnych i ich struktur wspierających. Głównym celem programu jest wymiana wiedzy i zapewnienie praktycznego wsparcia w tworzeniu i wdrażaniu podejścia SZE + SEAP. 

Uczestnicy programu coachingowego skorzystali z dedykowanych szkoleń i wydarzeń w zakresie współpracy sieciowej (zarówno online, jak i osobiście), w sumie przez 2 dni. Szkolenie zostało przygotowane przez partnerów i gminy, które otrzymują wsparcie w ramach projektu.

Uczestnicy programu są wyłaniani w procesie selekcji. Priorytetowy dostęp do programu coachingowego miały kluczowe podmioty z krajów europejskich nie będących krajami docelowymi w projekcie 50000&1 SEAPs.

Więcej informacji o kryteriach wyboru można znaleźć klikając tutaj.

Twitter Conact Us Print