PRZYDATNE LINKI

Inicjatywy europejskie:

Pakiet klimatyczno-energetyczny UE(Pakiet „3x20”)

Pakiet klimatyczno-energetyczny zaproponowany przez Komisję Europejską w 2008 roku jest długoterminową strategią polityczną angażującą Unię Europejską (UE) w walkę ze zmianami klimatu i promocję zrównoważonego rozwoju energetycznego. Przyjęty w 2009 roku pakiet legislacyjny ustala ambitne cele do osiągnięcia do 2020 roku. Są to redukcja emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do poziomu z 1990 roku, zwiększenie udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym do 20% oraz podniesienie efektywności wykorzystania energii o 20%. Czytaj więcej.

Program „Inteligentna Energia dla Europy” (IEE)

Program „Inteligentna Energia dla Europy” jest instrumentem UE służącym do finansowania działań mających na celu poprawę warunków na rynku energii i zapewnienie zrównoważonego rozwoju energetycznego Europy. Program IEE wspiera:

  • tworzenie sprzyjających warunków rynkowych
  • kształtowanie i wdrażanie polityki energetycznej
  • przygotowanie gruntu dla inwestycji
  • budowanie kompetencji i umiejętności
  • informowanie interesariuszy i rozwijanie/wzmacnianie ich zaangażowania

Porozumienie Burmistrzów

Porozumienie Burmistrzów to oddolny europejski ruch skupiający władze lokalne i regionalne, które dobrowolnie zobowiązują się do podniesienia efektywności energetycznej oraz zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii na swoim terenie. Celem sygnatariuszy Porozumienia jest zrealizowanie oraz przekroczenie przyjętego na szczeblu unijnym celu redukcji emisji CO2 o 20% do 2020 roku. Czytaj więcej.

ManagEnergy

ManagEnergy to inicjatywa wspierająca od strony technicznej wdrażanie programu KE pn. „Inteligentna Energia dla Europy”, mająca na celu pomoc podmiotom sektora publicznego i ich doradcom w realizacji działań na rzecz efektywności energetycznej i wykorzystania OZE podejmowanych na szczeblu lokalnym lub regionalnym. Czytaj więcej.

Kampania „Zrównoważona energia dla Europy”

Kampania „Zrównoważona energia dla Europy” (ang. Sustainable Energy Europe”) promuje najciekawsze działania i rozwiązania związane z efektywnym wykorzystaniem energii energy oraz produkcją energii z OZE. Autorzy kampanii uważają, że nadszedł czas, by z podejmowanych indywidualnie wysiłków uformować szerszy obraz w celu zainspirowania dalszych zmian. Kampania koncentruje się na upowszechnianiu najlepszych praktyk z zakresu technologii zrównoważonego wykorzystania i produkcji energii, na budowaniu sojuszy oraz inspirowaniu nowych proenergtycznych idei i działań. Czytaj więcej.

Projekty europejskie:

Projekt ENERGY FOR MAYORS

Pełna nazwa projektu brzmiała „Porozumienie Burmistrzów dla poprawy klimatu”. Był to pierwszy projekt, który wspierał realizację celów unijnej polityki klimatyczno-energetycznej poprzez wzmocnienie kompetencji Koordynatorów Porozumienia i Organizacji Wspierających Porozumienie oraz zaangażowanie wybranych miast i gmin z różnych krajów Europy w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego, ograniczenia zużycia energii i zwiększenia wykorzystania jej odnawialnych źródeł (OZE). W ramach projektu przetestowano też po raz pierwszy w kilku europejskich gminach i wypromowano integrację Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAPu) z systemem zarządzania energią. Czytaj więcej.

Potrzebujesz dodatkowego wsparcia? Zapoznaj się z naszym zestawem narzędzi i metodologii z zakresu ochrony klimatu i zarządzania energią (tzw. Toolboxem).

Projekt MAYORS in ACTION

Projekt MAYORS in ACTION podnosi kompetencje Koordynatorów Porozumienia Burmistrzów (KP) i Organizacji Wspierających Porozumienie (OWP), dzięki czemu organizacje te mogą bardziej efektywnie wspierać miasta i gminy w opracowaniu, wdrażaniu i monitorowaniu Planów działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAPów). Wykorzystując zindywidualizowane formy edukacji jak „tutoring” i „coaching” skierowane do KP, OWP i samorządów lokalnych, projekt MAYORS in ACTION pozwoli KP i OWP działać bardziej pewnie na szczeblu lokalnym poprzez zastosowanie istniejących narzędzi oraz doświadczeń zdobytych w różnych okolicznościach i warunkach, jak również pomóc im we wzajemnym wspieraniu się w dążeniu do realizacji  wspólnych celów.  Czytaj więcej.

Projekt Covenant capaCITY

Projekt Covenant capaCITY stanowił odpowiedź na pilne wyzwanie, jakim jest bardziej zrównoważony pod względem energetycznym rozwój lokalnych społeczności w Europie. Cel ten był realizowany poprzez wprowadzenie kompleksowego programu szkoleniowego budującego potencjał samorządów lokalnych i wspierającego je we wszystkich fazach planowania energetycznego i zarządzania energią -  począwszy od motywacji do podjęcia działań, przez opracowanie i rozpoczęcie wdrażania lokalnych Planów działań na rzecz zrównoważonej energii (tzw. SEAPów), aż po monitorowanie i ocenę realizacji zaplanowanych działań. Czytaj więcej.

Potrzebujesz dodatkowego wsparcia? Odwiedź Internetową Platformę Szkoleniową projektu Covenant CapaCITY.

Projekt CONURBANT

Zastosowane w projekcie kompleksowe bezpośrednie podejście zmierza do zaangażowania miast i aglomeracji UE w realizację założeń Porozumienia Burmistrzów. Celem projektu jest pomoc małym i średnim miastom z różnych regionów Europy w efektywnym planowaniu energetycznym i zarządzaniu energią poprzez organizację szkoleń oraz zapewnienie bezpośredniej współpracy pomiędzy mniej i bardziej doświadczonymi samorządami lokalnymi. Czytaj więcej.

Twitter Conact Us Print