O NAS

Czego dotyczy projekt 50000&1 SEAPs?

Projekt 50000&1 SEAPs proponuje kompleksowe i spójne podejście do zagadnienia integracji lokalnych Planów działań na rzecz zrównoważonej energii (tzw. SEAPów) z systemami zarządzania energią (SZE) zgodnymi z uznanymi standardami takimi, jak ISO 50001. Celem projektu jest pomoc samorządom lokalnym w pokonaniu barier utrudniających instytucjonalizację ich planów działań oraz we wzmocnieniu struktur wewnętrznych i procedur ułatwiających skuteczne, długoterminowe planowanie energetyczne i zarządzanie energią.  Dzięki temu w całej Europie rozpowszechnione i wzmocnione zostanie zrównoważone podejście do lokalnej gospodarki energetycznej.
Projekt 50000&1 SEAPs jest współfinansowany z programu „Inteligentna Energia dla Europy” (IEE) i potrwa trzy lata, do lutego 2017 r.

Jakie są cele projektu?

 • Wprowadzenie jednolitej, wzorcowej metodologii integracji planu SEAP z systemem zarządzania energią (SZE) wdrożonym w gminie - tzw. metodologii 50000&1 SEAPs, którą będzie można zastosować w różnych regionach Europy.
 • Opracowanie, wdrożenie i monitorowanie realizacji planów SEAP zintegrowanych z SZE zgodnymi z normą ISO 50001 w 40 pilotażowych miastach i gminach z 8 krajów.
 • Instytucjonalizacja planów SEAP i zapewnienie ich efektywnej realizacji podczas trwania projektu i po jego zakończeniu.
 • Szerokie rozpowszechnienie rezultatów projektu oraz zwiększenie liczby samorządów lokalnych oraz Koordynatorów Porozumienia Burmistrzów i Organizacji Wspierających Porozumienie przeszkolonych w integracji SEAPów z SZE i stosujących metodologię 50000&1 SEAPs.

Kto może odnieść korzyść z realizacji projektu 50000&1 SEAPs?

 • Samorządy lokalne, ze szczególnym uwzględnieniem miast i gmin z nowych państw członkowskich oraz państw regionu Morza Śródziemnego
 • Koordynatorzy Porozumienia Burmistrzów i Organizacje Wspierające Porozumienie, lokalne i regionalne agencje energetyczne oraz inne organizacje, które wspierają samorządy lokalne należące do Porozumienia Burmistrzów
 • Najważniejsi lokalni interesariusze zaangażowani w proces opracowania, wdrażania i monitorowania SEAPu zintegrowanego z SZE w ich miastach lub gminach (przedsiębiorstwa energetyczne, spółki komunalne, instytucje finansowe, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia handlowe itp.)
 • Podmioty bezpośrednio zaangażowane w proces certyfikacji SZE zgodnych z normą ISO 50001, wprowadzonych przez samorządy lokalne (audytorzy i certyfikatorzy SZE)

W jaki sposób standard ISO 50001 może pomóc we wdrażaniu i monitorowaniu planów SEAP?

Wymogi normy ISO 50001 zostały już włączone do kilku SEAPów opracowanych i przyjętych przez gminy pilotażowe z różnych regionów Europy. Zastosowanie takiego podejścia pomaga:

 • opracować spójną politykę na rzecz bardziej efektywnego wykorzystania energii i przyjąć właściwe cele umożliwiające jej realizację,
 • określić środki naprawcze i potencjalne usprawnienia na etapie opracowania planu SEAP,
 • zademonstrować stronom trzecim, że SEAP jest skutecznie realizowany,
 • zaangażować w proces planowania energetycznego lokalną społeczność, co pozwoli władzom lepiej zrozumieć potrzeby energetyczne mieszkańców oraz sprawniej komunikować się z nimi w kwestiach związanych z energią i ochroną środowiska,
 • opracować metody pomagające monitorować długoterminowe cele przewidziane w planie,
 • usprawnić kontrolę postępów w realizacji planu i bez trudu zrewidować przewidziane w nim działania i środki, 
 • dokładnie przeanalizować różne aspekty energetyczne, w tym zużycie energii w obiektach i procesach, zużycie energii przez różnego rodzaju instalacje, zaangażowany personel, a także inne zmienne mające potencjalny wpływ na sytuację energetyczną gminy,
 • przyjąć właściwe wskaźniki, które pomogą monitorować i ocenić efekt energetyczny podejmowanych działań, 
 • stale usprawniać proces zarządzania energią.
Twitter Conact Us Print