Vadlīnijas

50000&1 SEAPs pieeja

Zemāk uzskaitītās vadlīnijas sniedz ieskatu, kāpēc un kā integrēt Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plānus ar energopārvaldības sistēmām.

Integrētās EPS+IERP pieejas izveides process 

 • Atskaite par pašvaldību stratēģijām un enerģētikas politikas attīstību: Aktivitātes ietvaros projekta partneri palīdzēja pilot-pašvaldībām izveidot pamatu IERP institucionalizācijai, noformulējot pašvaldības stratēģiju (nosaka IERP metodoloģija) un enerģētikas politiku (nosaka ISO 50001 metodoloģija). Šajos procesos tika iesaistīta vietējā augstākā vadība un politiskās partijas (arī opozīcijā esošās). Šī ziņojuma kopsavilkumi pieejami šādās valodās: EN| BG| EL| ES| FR| IT| LV| PL| RO
 • Atskaite par bāzes emisiju inventarizāciju (BEI) un enerģijas pārskatiem: Šīs atskaites mērķis ir apkopot informāciju par sagatavotajām bāzes emisiju inventarizācijām (balstoties uz IERP metodoloģiju) un enerģijas pārskatiem (balstoties uz IERP metodoloģiju) vairāk kā 40 projekta pilotpašvaldībās.
  Abas darbības ir svarīgi energoplānošanas procesa soļi, jo ļauj pašvaldībai saprast, kāds ir esošais enerģijas patēriņš un SEG emisijas tās teritorijā un, balsoties uz šo informāciju, plānot darbības situācijas uzlabošanai. Informācija par enerģijas patēriņu un SEG emisijām palīdz pašvaldībām novērtēt sasniegto pēc energoefektivitātes pasākumu īstenošanas. Šī ziņojuma kopsavilkumi pieejami šādās valodās: EN| BG| EL| ES| FR| IT| LV| PL| RO
 • Atskaite par iesaistes veicināšanu projektā: Iedzīvotāju un citu iesaistīto pušu līdzdalību var veicināt dažādos veidos – viens no tiem ir enerģijas forumu organizēšana pašvaldībā, radot vietu auglīgām diskusijām par energoefektivitātes situāciju pašvaldībā un iespējām to uzlabot. Šādi forumi tika organizēti visās projekta 50000&1 SEAPs iesaistītajās pašvaldībās. Forumu mērķis bija informēt iedzīvotājus par EPS+IERP īstenošanu jeb EPS integrāciju izstrādātajā IERP. Iesaistīt tos šajā procesā un līdz ar to nodrošināt, ka izstrādātajos plānos pēc iespējas vairāk tiek ņemtas vērā arī iedzīvotāju intereses. Šī ziņojuma kopsavilkumi pieejami šādās valodās: EN| BG| EL| ES| FR| IT| LV| PL| RO
 • Atskaite par IERP un energopārvaldības rīcības plāna izstrādi: Projekta laikā projekta partneri sniedza atbalstu pilotpašvaldībām, abu pieeju integrēšanai, izstrādājot energopārvaldības rīcības plānu kā daļu no IERP, kas virzīts uz pašvaldības sektoru. Atskaitē ir iekļauta plašāka informācija par darba rezultātiem, kā arī galvenajām mācībām, kas gūtas procesa laikā, īpaši, par tām, kas koncentrējas uz ieguvumiem, izmantojot projekta 50000&1 SEAPs piedāvāto EPS+IERP pieeju. Šī ziņojuma kopsavilkumi pieejami šādās valodās: EN| BG| EL| ES| FR| IT| LV| PL| RO
 • Atskaite par līdzvērtīgas sadarbības pieeju un iekšējo auditu: Atskaitē atspoguļotas projektā 50000&1 SEAPs veiktās līdzvērtīgas sadarbības aktivitātes projekta dalībvalstīs. Viens no projekta mērķiem bija pašvaldību zināšanu un kapacitātes paaugstināšana IERP un energopārvaldības sistēmas (EPS) izstrādē, kā arī abu šo pieeju integrēšanā. Tas tika panākts starp pašvaldībām nodrošinot regulāru saziņu un pieredzes apmaiņu. Lai sadarbība būtu efektīva, projekta partneri tika sadalīti. Tika izveidotas četras grupas, kur katrā bija divi partneri, iekļaujot vienu partneri ar lomu “zināšanu sniedzējs” un otru - “māceklis”. Šī ziņojuma kopsavilkumi pieejami šādās valodās: EN| BG| EL| ES| FR| IT| LV| PL| RO
 • Atskaite par pašvaldību sertificēšanu, atbalstoši ISO 50001 prasībām: Projekta ietvaros vairāk nekā 40 pilotpašvaldības no 8 ES dalībvalstīm tika atbalstītas EPS+IERP pieejas izstrādē - sākot ar pašvaldības stratēģijas izstrādi un beidzot ar formālu IERP apstiprināšanu un EPS sertificēšanu. Sertificēšanas procesu veic neatkarīgas akreditācijas organizācijas, kuru mērķis ir apliecināt, ka sistēma ir ieviesta atbilstoši ISO 50001 standarta prasībām. Tomēr augsto sertifikācijas izmaksu dēļ (šīs izmaksas no projekta līdzekļiem tika segtas tikai Bulgārijā un Rumānijā) ne visas pilot-pašvaldības veica sertifikāciju līdz projekta beigām. Pateicoties projekta partneriem, pašvaldības bija gatavas sertifikācijas procesam (tika sniegts skaidrojums kā izvēlēties sertifikācijas institūciju, kā veikt sistēmas iekšējo auditu u.tml.). Ir plānots, ka šo pašvaldību sertificēšanas process notiks neilgi pēc projekta noslēguma. Šī ziņojuma kopsavilkumi pieejami šādās valodās: EN| BG| EL| ES| FR| IT| LV| PL| RO

Monitorings un ieviešana

Ziņojums par izvēlētajiem un īstenotajiem IERP pasākumiem: Šis ziņojums apkopo galveno informāciju par vietējās pašvaldībās īstenotajiem 143 ar klimatu saistītiem pasākumiem, kas ieviesti 50000&SEAPs projekta ietvaros. Projekta partneri no astoņām ES valstīm ir snieguši informāciju par visatbilstošākajām aktivitātēm katrā pašvaldībā un sasniegtajiem rādītājiem.

Ziņojums par EPS ieviešanu atbilstoši ISO 50001: Šis ziņojums apkopo energopārvaldības sistēmas ieviešanas pārbaužu un monitoringa rezultātus astoņās partnervalstīs. Saskaņā ar ISO 50001 prasībām, pārbaudes fāzē pašvaldība veic:

 • plāno un veic pienācīgu uzraudzību un mērīšanu;
 • regulāri izvērtē attīstību;
 • pārvalda neatbilstības, koriģē pasākumus un preventīvos pasākumus;
 • veic kontroles ierakstus;
 • plāno un veic iekšējo energopārvaldības sistēmas auditu;
 • pārskata energopārvaldības sistēmu.

Integrētās EPS+IERP pieejas sinerģijas un ieguvumi: ISO 50001 un citi enerģijas pārvaldības standarti var atbalstīt un sekmēt pašvaldības centienus lietot enerģiju efektīvāk visos sektoros. Šie standarti skaidro, kā izveidot, ieviest, uzturēt un uzlabot energopārvaldības sistēmu, ļaujot pašvaldībām sasniegt nepārtrauktus panākumus visās enerģijas pārvaldības jomās, tajā skaitā – efektivitāte, drošība un patēriņš. Šis ziņojums apkopo projekta rezultātus saistībā ar integrēto EPS+IERP pieeju. Pirmajā nodaļā aprakstīti integrētās pieejas galvenie principi un elementi. Tikmēr otrā nodaļa sniedz ieskatu un salīdzinājumu starp vienkāršu IERP un integrēto EPS+IERP pieeju. Trešajā un ceturtajā nodaļā uzsvars ir likts uz šīs pieejas galvenajām priekšrocībām un šķēršļiem. Ziņojuma izskaņā apkopoti galvenie secinājumi.

ISO 50001 UN ILGTSPĒJĪGA ENERGOPLĀNOŠANA

IERP apkopošana: Projekta 50000&1 SEAPs ietvaros tika sniegta palīdzība vairāk nekā 40 pašvaldībām saistībā ar esošās situācijas enerģijas jomā novērtēšanu un rīcības plānu izstrādi situācijas uzlabošanai. Šīs aktivitātes ir iekļautas labi strukturētos un visaptverošos rīcības plānos, kas tos sīki apraksta, novērtē to ietekmi uz enerģijas patēriņa izmaiņām, AER ražošanu un SEG emisiju samazināšanu. Atbilstoši Pilsētu mēru pakta metodoloģijai, izstrādātos IERP novada domei ir nepaciešams formāli apstiprināt, lai nodrošinātu augsta līmeņa atbalstu un apņemšanos to ieviest. Formāli apstiprinātie IERP tiek iesniegti Pilsētu mēru pakta birojā. Tad tie tiek pakļauti verifikācijas procesam, kur tiek pārbaudīts vai izstrādātais IERP atbilst Pilsētu mēru pakta prasībām. Šī ziņojuma kopsavilkumi pieejami šādās valodās: EN| BG| EL| ES| FR| IT| LV| PL| RO

Atskaite par monitoringa procesu un rīkiem: Monitorings ir ļoti svarīga IERP daļa, kuru pašvaldības bieži vien nepietiekoši novērtē. Parasti visvairāk pašvaldības koncentrējas uz ilgtspējīgu enerģijas pasākumu plānošanu un ieviešanu. Tajā paša laikā netiek adekvāti novērtēts, kādi ir faktiskie ilgtermiņa rezultāti, kā tie veicina klimata un enerģijas mērķu sasniegšanu, kā arī, vai ir nepaciešams veikt kādas korektīvās darbības. Tas ir tādēļ, ka pašvaldības nesaprot kādi ir ieguvumi no regulāras un labas kvalitātes monitoringa, uztverot to kā kārtējo Pilsētu mēru pakta prasību. Tomēr patiesībā, ieguvumi ir vairāki. Šī ziņojuma kopsavilkumi pieejami šādās valodās: EN| BG| EL| ES| FR| IT| LV| PL| RO

Rekomendācijas ES politikas veidotājiem: Balstoties uz projekta rezultātiem, 50000&1SEAPs konsorcijs ir identificējis sešus galvenos priekšlikumus, lai nodrošinātu, ka ilgtspējīga pieeja pašvaldības līmeņa enerģētikas politikai un plānošanai tiks izplatīta un stiprināta plašāk visā Eiropā. Viena no rekomendācijām ir iedrošināt pašvaldības algot energopārvaldnieku. Energopārvaldnieks ir galvenais speciālists, kas var nodrošināt IERP integrāciju pašvaldības ikdienas darbībās. Ar sākotnējo izpratni par enerģijas patēriņu un tā potenciālu iekārtās un infrastruktūrā (piemēram, publiskās ēkas, publiskais apgaismojums un sabiedriskais transports), energopārvaldnieks spēs ieviest IERP pasākumus

Apmācības un kapacitātes paaugstināšana

 • Ziņojums par centralizētajiem apmācību semināriem Centralizētās apmācības ir viens no atslēgas elementiem 50000&1 SEAPs projektā, lai nodrošinātu atbalstu koordinatoriem, atbalstītājiem  un pašvaldībām visa IERP+EPS procesa laikā, sākot ar lēmumu pieņemšanu un beidzot ar IERP ieviešanu un monitoringu. No vienas puses centralizētajās apmācību sesijās tika likts uzsvars uz IERP un energopārvaldības  procesu pašvaldībās un no otras puses uz pieredzes apmaiņu starp atbalsta struktūrām un pašvaldībām. Apmācību atslēgas elements bija prezentācija par labākajām praksēm pašvaldībās un pieredzes apmaiņu. Tāpēc šajās apmācību sesijās pieredze netika sniegta tikai dalībniekiem turpmākas vienotās pieejas ieviešanai nacionālā un lokālā līmenī, bet arī nodrošināja atgriezenisko saiti konsorcijam, lai labāk formulētu nepieciešamos pasākumus. Šī ziņojuma kopsavilkumi pieejami šādās valodās: EN| BG| EL| ES| FR| IT| LV| PL| RO
 • Ziņojums par atvērtajām centralizētajām apmācībām par IERP+EPS metodoloģiju ES pašvaldībām un atbalsta struktūrām: Projekta 50000&1 SEAPs ietvaros ir noorganizētas divas atvērto treniņu sesijas iesaistītajām pusēm: vietējām pašvaldībām un to atbalsta struktūrām. Šo apmācību mērķis bija dalīties zināšanās un nodrošināt atbalstu integrētās EPS un IERP pieejas ieviešanai un realizēšanai.  Sākot ar konsorcija partneru pieredzi un pašvaldību, kas šo pieeju šobrīd ievieš, darbu, abas apmācību sesijas deva iespēju dalībniekiem uzzināt vairāk par 50000&1 SEAPs pieeju. Sesijās tika sniegti padomi, stāstīts par dažādiem instrumentiem un sniegtas rekomendācijas, kā arī diskutēts grupās par izaicinājumiem un šķēršļiem ilgtspējīgas rīcības plānu ieviešanā, īpašu uzmanību pievēršot tieši energopārvaldībai. Šī ziņojuma kopsavilkumi pieejami šādās valodās: EN| BG| EL| ES| FR| IT | LV|  PL| RO 

IERP izstrāde

Materiālu apkopojums

Metodoloģija par klimatu un enerģētiku ir interneta vidē dažādās valodās apkopots materiālu un instrumentu kopums, kura mērķis ir atbalstīt pašvaldības un to partnerus klimata un enerģētikas jautājumu risināšanā.

Starptautiskās Enerģētikas aģentūras enerģētikas sektora infografikas - ES valstu dati 

Twitter Conact Us Print