Kapacitātes celšana

Padomi un rīki no apmācību sesijām

  • Tā kā jau eksistēja dažādi materiāli gan par IERP ieviešanu, gan par energopārvaldības sistēmām, projekta ietvaros tika veikta esošo materiālu apkopošana un kompilēšana, lai veicinātu vienotu pieeju apmācībās. Vairāk lasiet šeit.
  • Ziņojums par centralizētajiem apmācību semināriem - Centralizētās apmācības ir viens no atslēgas elementiem 50000&1SEAPs projektā, lai nodrošinātu atbalstu koordinatoriem, atbalstītājiem  un pašvaldībām visa IERP+EPS procesa laikā, sākot ar lēmumu pieņemšanu un beidzot ar IERP ieviešanu un monitoringu. No vienas puses centralizētajās apmācību sesijās tika likts uzsvars uz IERP un energopārvaldības  procesu pašvaldībās un no otras puses uz pieredzes apmaiņu starp atbalsta struktūrām un pašvaldībām.
  • Ziņojums par vietējiem apmācību semināriem - Vietējās apmācības tika organizētas apmācību koordinatoriem, politikas veidotājiem un iesaistītajiem galvenajiem dalībniekiem no vismaz 5 pašvaldībām katrā projekta valstī (kopā vismaz 40 pašvaldības). Apmācībās tika prezentēti materiāli, kas tika izveidoti apkopojot projekta labās prakses piemēros gūto pieredzi, kas balstīta uz visu pieejamo informāciju un zināšanām, kā arī atbilstoši konsorcija piedāvātajai materiālu struktūrai un saturam, kas tika izstrādāts projekta sākumā, tajā pašā laikā ņemot vērā speciālās vajadzības katrai pašvaldībai partneru reģionos.
  • Ziņojums par atvērtajām centralizētajām apmācībām par IERP+EPS metodoloģiju ES pašvaldībām un atbalsta struktūrām - Stipra politiskā griba ir viens no priekšnosacījumiem, lai nodrošinātu veiksmīgu integrētās EPS un IERP pieejas ieviešanu, jo tas prasa vidēja termiņa redzējumu, kā arī pietiekamus resursus (gan finanšu, gan kapacitātes). Sadarbība starp visām iesaistītajām pusēm (sabiedrību, privāto sektoru, bezpeļņas organizācijām utt.) ir atslēga efektīvai plānoto pasākumu ieviešanai. Spēcīgs arguments pasākumu veiksmīgai ieviešanai var būt arī to iniciatīvu atbalsts, ar kurām klajā nāk pašvaldību darbinieki. Šī iemesla dēļ efektīva komunikācija ir svarīga ne tikai, lai nodrošinātu atbalstu, bet arī lai veidotu sadarbību ar sabiedrību un ieinteresētajām pusēm pasākumu veiksmīgai ieviešanai.

Monitorings un ieviešana

Ziņojums par izvēlētajiem un īstenotajiem IERP pasākumiem: Šis ziņojums apkopo galveno informāciju par vietējās pašvaldībās īstenotajiem 143 ar klimatu saistītiem pasākumiem, kas ieviesti 50000&SEAPs projekta ietvaros. Projekta partneri no astoņām ES valstīm ir snieguši informāciju par visatbilstošākajām aktivitātēm katrā pašvaldībā un sasniegtajiem rādītājiem.

Ziņojums par izvēlētajiem un īstenotajiem IERP pasākumiem: Šis ziņojums apkopo energopārvaldības sistēmas ieviešanas pārbaužu un monitoringa rezultātus astoņās partnervalstīs. Saskaņā ar ISO 50001 prasībām, pārbaudes fāzē pašvaldība veic:

  • plāno un veic pienācīgu uzraudzību un mērīšanu;
  • regulāri izvērtē attīstību;
  • pārvalda neatbilstības, koriģē pasākumus un preventīvos pasākumus;
  • veic kontroles ierakstus;
  • plāno un veic iekšējo energopārvaldības sistēmas auditu;
  • pārskata energopārvaldības sistēmu.

Integrētās EPS+IERP pieejas sinerģijas un ieguvumi: ISO 50001 un citi enerģijas pārvaldības standarti var atbalstīt un sekmēt pašvaldības centienus lietot enerģiju efektīvāk visos sektoros. Šie standarti skaidro, kā izveidot, ieviest, uzturēt un uzlabot energopārvaldības sistēmu, ļaujot pašvaldībām sasniegt nepārtrauktus panākumus visās enerģijas pārvaldības jomās, tajā skaitā – efektivitāte, drošība un patēriņš. Šis ziņojums apkopo projekta rezultātus saistībā ar integrēto EPS+IERP pieeju. Pirmajā nodaļā aprakstīti integrētās pieejas galvenie principi un elementi. Tikmēr otrā nodaļa sniedz ieskatu un salīdzinājumu starp vienkāršu IERP un integrēto EPS+IERP pieeju. Trešajā un ceturtajā nodaļā uzsvars ir likts uz šīs pieejas galvenajām priekšrocībām un šķēršļiem. Ziņojuma izskaņā apkopoti galvenie secinājumi.

ISO 50001 UN ILGTSPĒJĪGA ENERGOPLĀNOŠANA: ĪSI PAR TO, KĀ SAVIENOT ENERGOPĀRVALDĪBAS SISTĒMU AR ILGTSPĒJĪGAS ENERĢIJAS RĪCĪBAS PLĀNU

Rekomendācijas ES politikas veidotājiem: Balstoties uz projekta rezultātiem, 50000&1SEAPs konsorcijs ir identificējis sešus galvenos priekšlikumus, lai nodrošinātu, ka ilgtspējīga pieeja pašvaldības līmeņa enerģētikas politikai un plānošanai tiks izplatīta un stiprināta plašāk visā Eiropā. Viena no rekomendācijām ir iedrošināt pašvaldības algot energopārvaldnieku. Energopārvaldnieks ir galvenais speciālists, kas var nodrošināt IERP integrāciju pašvaldības ikdienas darbībās. Ar sākotnējo izpratni par enerģijas patēriņu un tā potenciālu iekārtās un infrastruktūrā (piemēram, publiskās ēkas, publiskais apgaismojums un sabiedriskais transports), energopārvaldnieks spēs ieviest IERP pasākumus. 

Apmācības interneta vidē

Covenant capaCITY” projekts palīdz ar Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plānu izveidi Eiropā – tas motivē, palīdz plānot, ieviest, pārraudzīt un izvērtēt. Projekta kapacitātes celšanas programma iekļauj vienkāršu apmācības programmu vietējo pašvaldību pārstāvjiem un programmu, kas piedāvā atbalstu pilsētām no 15 dažādām valstīm soli pa solim uzlabot klimata un enerģētikas jautājumus. Iepazīsties vairāk ar capaCITY apmācību platform.

Koučings

50000&1 SEAPs koučinga programma ir mērķēta pašvaldībām un to atbalstošajām struktūrvienībām. Programmas galvenais mērķis ir dalīties ar zināšanām un nodrošināt nepieciešamo palīdzību, lai izveidotu un ieviestu EPS+IERP pieeju. 

Koučinga programmas dalībnieki iegūs no speciāli veidotām līdzvērtīgas sadarbības aktivitātēm un apmācībām (gan tiešsaistes, gan individuālām) divu dienu garumā. Apmācības nodrošinās projekta partneri un pašvaldības, kas piedalās projektā. 

Dalība programmā ir atkarīga no izvēles procesa. Prioritāte tiks dota tām institūcijām un organizācijām, kas ir daļa no Eiropas Savienības un ārpus 50000&1SEAPs projekta valstīm. 

Vairāk par izvēles kritērijiem varat uzzināt šeit.

Twitter Conact Us Print