Par mums

Kas ir 50000&1 SEAPs?

Projekts “50000&1 SEAPs” sniedz iespēju integrēt Energopārvaldības sistēmu (EPS) Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plānos (IERP), balstoties uz tādiem energopārvaldības standartiem kā ISO 50001. Tā mērķis ir palīdzēt pašvaldībām pārvarēt šķēršļus, kas saistīti ar rīcības plānu izstrādi, pastiprināt iekšējo struktūru un procedūras attiecībā uz augstas kvalitātes enerģētikas politikas plānošanu. Tas savukārt nodrošina, ka vietējās enerģētikas politikas izveidē un plānošanā tiek piemērotas ilgtspējīgas pieejas, kas tiek izmantotas arvien vairāk visā Eiropā.
50000&1 SEAPs ir 3 gadu projekts, ko līdzfinansē Eiropas Komisijas programma Saprātīga enerģija Eiropai, un tas noslēgsies 2017. gada februārī.

Kādi ir projekta mērķi?

 • Vienotas pieejas izveidošana – 50000&1 SEAPs metodoloģija – energopārvaldības integrēšanai Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plānos (IERP).
 • Attīstīt, ieviest un uzraudzīt IERP atbilstoši ISO50001 un nostiprināt energopārvaldības standartus 40 projektā iesaistītajās pašvaldībās astoņās valstīs.
 • Popularizēt ilgtspējīgas enerģijas politiku un nodrošināt efektīvu IERP īstenošanu arī pēc projekta beigām.
 • Popularizēt projekta laikā gūtos rezultātus plašākam sabiedrības lokam un palielināt Pilsētu mēru pakta atbalstītāju, koordinatoru un pašvaldību skaitu, kas savā darbībā piemēro 50000&1 SEAPs pieeju.

Kas būs ieguvēji no šī projekta?

 • Pašvaldības, īpaši Vidusjūras valstīs un jaunajās dalībvalstīs
 • Pakta koordinatori, pakta atbalstītāji, vietēja un reģionāla līmeņa enerģētikas aģentūras un citas struktūras, kas darbojas ar pašvaldībām Pilsētu mēru pakta ietvaros
 • Galvenās iesaistītās puses pašvaldībās, kas iesaistīti energopārvaldības sistēmas un IERP izstrādē, ieviešanā un monitoringā (energoapgādes uzņēmumi, finansu institūcijas, NVO, pakalpojumu sniedzēji u.c.)
 • Personas, kas iesaistītas vietēja līmeņa EPS sertificēšanas procesā saskaņā ar ISO50001 (sertifikācijas un akreditācijas iestādes)

Kā ISO50001 var uzlabot IERP?

Daudzās Eiropas pašvaldībās ISO50001 prasības jau tiek piemērotas IERP. 50000&1 SEAPs pieeja palīdzēs:

 • Izstrādāt efektīvākas enerģijas izmantošanas politiku un noteikt mērķus un uzdevumus politikas īstenošanai
 • Noteikt iespējamos uzlabojumus IERP plānošanā
 • Demonstrēt efektīvu IERP īstenošanu trešajai pusei
 • Iesaistīt sabiedrību, uzlabojot izpratni par kolektīvās enerģijas vajadzībām, vidi un energoefektivitāti
 • Izstrādāt metodes, kas palīdz ilgtermiņā uzraudzīt IERP
 • Pašvaldībām kontrolēt to attīstību un viegli pārskatīt plānotās aktivitātes
 • Analizēt enerģijas patēriņu, iekārtu darbību, to apkalpojošā personāla ieradumus, kas var ietekmēt energoefektivitāti
 • Definēt darbības rādītājus, lai palīdzētu uzraudzīt procesus un rezultātus
 • Nepārtraukti uzlabot enerģijas pārvaldību
Twitter Conact Us Print