ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΑΣ

Τι είναι το 50000&1 SEAPs;

Το έργο 50000&1 SEAPs παρέχει μια συνεκτική προσέγγιση για την ενσωμάτωση Συστημάτων Ενεργειακής Διαχείρισης (ΣΕΔ) με Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ ή, στα Αγγλικά, SEAP-Sustainable Energy Action Plans), σύμφωνα με πρότυπα ενεργειακής διαχείρισης όπως το ISO 50001. Στοχεύει να βοηθήσει τους Δήμους να ξεπεράσουν τα εμπόδια που σταματούν τη θεσμοθέτηση μέσα στον ίδιο το Δήμο των σχεδίων δράσης και να ενδυναμώσει τις εσωτερικές δομές και διαδικασίες για υψηλής ποιότητας, μακροπρόθεσμη ενεργειακή πολιτική και σχεδιασμό. Αυτό διασφαλίζει ότι οι αειφόρες προσεγγίσεις στην τοπική ενεργειακή πολιτική και το σχεδιασμό θα διαδοθούν και θα ενδυναμωθουν περισσότερο ανά την Ευρώπη.

Το 50000&1 SEAPs είναι ένα τριετές έργο συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Intelligent Energy Europe και διαρκεί μέχρι το Φεβρουάριο 2017.

Ποιοι είναι οι στόχοι του έργου;

 • Να δημιουργήσει μια συνεκτική προσέγγιση – τη μεθοδολογία 50000&1 SEAPs – για την ενσωμάτωση ΣΕΔ και ΣΔΑΕ, η οποία θα μπορεί να αναπραχθεί ανά την Ευρώπη
 • Να αναπτύξει, εφαρμόσει και παρακολουθήσει τα ΣΔΑΕ σύμφωνα με το 50000&1 SEAPs και άλλων καθιερωμένων προτύπων ενεργειακής διαχείρισης σε 40 επιλεγμένους Δήμους σε οκτώ χώρες
 • Να θεσμοθετήσει εντός των Δήμων πολιτικές αειφόρου ενέργειας και να διασφαλίσει την αποτελσματική εφαρμογή των ΣΔΑΕ κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη του έργου
 • Να κάνει τα αποτελέσματα του έργου ευρέως διαθέσιμα και να διευρύνει τον αριθμό των εκπαιδευμένων Υποστηρικτών και Συντονιστών του Συμφώνου των Δημάρχων και των Δήμων που εφαρμόζουν την προγέγγιση 50000&1 SEAPs

Ποιοί μπορούν να ωφεληθούν από το 50000&1 SEAPs;

 • Τοπικές Αρχές, κυρίως στις Μεσογειακές χώρες και Νέα Κράτη Μέλη
 • Συντονιστές και Υποστηρικτές του Συμφώνου των Δημάρχων, τοπικά και Περιφερειακά Ενεργειακά Κέντρα και άλλες τεχνικές δομές που δουλεύουν με τις ΤΑ στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων
 • Σημαντικοί τοπικοί «παίκτες» στην ανάπτυξη, εφαρμογή και υλοποίηση ΣΕΔ και ΣΔΑΕ Δήμων (πάροχοι ενέργειας, χρηματοπιστοτικά ιδρύματα, ΜΚΟ, κλαδικοί φορείς κλπ)
 • Φορείς που εμπλέκονται άμεσα στην πιστοποίηση των ΣΕΔ κατά ISO50001 σε τοπικό επίπεδο (φορείς πιστοποίησης και διαπίστευσης)

Πως μπορεί το ISO50001 να βελτιώσει το ΣΔΑΕ;

Οι προδιαγραφές του ISO50001 έχουν ήδη εφαρμοστεί σε ΣΔΑΕ αρκετών δήμων ανά την Ευρώπη. Η προσέγγιση 50000&1 SEAPs βοηθά να:

 • αναπτυχθεί μια πολιτική για πιο αποδοτική χρήση της ενέργειας και τη θέσπιση στόχων για να επιτευχθεί η πολιτική αυτή
 • αναγνωριστούν διορθωτικά μέτρα και πιθανές βελτιώσεις στο σχεδιασμό των ΣΔΑΕ
 • αποδειχθεί η αποτελεσματική εφαρμογή των ΣΔΑΕ σε τρίτους
 • εμπλακούν οι τοπικές κοινωνίες, επιτρέποντας στις Τοπικές Αρχές να βελτιώσουν την κατανόηση των συλλογικών ενεργειακών αναγκών και να επικοινωνήσουν καλύτερα στα θέματα ενεργειακής αποδοτικότητας και περιβάλλοντος
 • αναπτυχθούν μέθοδοι που βοηθούν την παρακολούθηση των μακροπρόθεσμων στόχων των ΣΔΑΕ
 • αοθεί στις τοπικές αρχές καλύτερος έλεγχος των διαδικασιών και ικανότητα εύκολης αναθεώρησης των προγραμματισμένων μέτρων
 • αναλυθεί η ενεργειακή κατανάλωση κατά τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας, ο εξοπλισμός και οι διαδικασίες που χρησιμοποιούνται, το εμπλεκόμενο προσωπικό και άλλες παράμετροι που μπορούν να επηρεάσουν την ενεργειακή απόδοση
 • καθοριστούν δείκτες απόδοσης που θα βοηθήσουν την παρακολούθηση της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων
 • βελτιώνεται συνεχώς η διαχείριση της ενέργειας.
Twitter Conact Us Print