ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Δεδομένα, συμβουλές και εργαλεία από τις εκπαιδευτικές δράσεις

  • Σχετικά με τα ΣΔΑΕ υπήρχαν ήδη αρκετά υλικά σχετικά με την ανάπτυξη και τη διαχείριση της ενέργειας και έγινε συλλογή και συνδυασμός τέτοιων εργαλείων για την υποστήριξη της ολοκληρωμένης προσέγγισης που αρμόζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αναπτύχθηκε. Διαβάστε περισσότερα εδώ.
  • Έκθεση σχετικά με τα Κεντρικά Σεμινάρια Κατάρτισης- Η κεντρική εκπαίδευση αποτέλεσε βασικό στοιχείο του έργου 50000 and 1 SEAPs, προκειμένου να βοηθηθούν οι Συντονιστές, οι Υποστηρικτές και οι Δήμοι μέσω της διαδικασίας ΣΔΑΕ + ΣΔΕ, από τη λήψη αποφάσεων μέχρι την υλοποίηση και παρακολούθηση του ΣΔΑΕ. Οι εκπαιδευτικές συναντήσεις επικεντρώθηκαν, αφενός, στη διαδικασία του ΣΔΑΕ και της Διαχείρισης Ενέργειας στους συμμετέχοντες δήμους και, αφετέρου, στη μεταφορά εμπειριών τόσο μεταξύ όσο και πέραν των συμμετεχουσών υποστηρικτικών δομών και των δήμων.
  • Έκθεση σχετικά με τα Τοπικά Σεμινάρια Κατάρτισης - Οι εταίροι του έργου «Υποστηρικτές ΔΕ» (τόσο εκπαιδευτικοί όσο και εκπαιδευόμενοι) οργάνωσαν μετά την κεντρική κατάρτιση τουλάχιστον δύο τοπικά μαθήματα κατάρτισης για τους συναδέλφους τους και για τους δήμους ΔΕ στη χώρα τους, ώστε να μοιραστούν το περιεχόμενο των 3 κεντρικών εκπαιδευτικών σεμιναρίου και να διαδώσουν τις νέες γνώσεις που αποκτήθηκαν. Η τοπική κατάρτιση απευθυνόταν στους υπεύθυνους κατάρτισης, στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και στους τοπικούς φορείς τουλάχιστον 5 Δήμων κάθε περιοχής (8 περιοχές σε 8 χώρες = τουλάχιστον 40 Δήμοι). Τα τοπικά σεμινάρια έλαβαν υπόψη τις ειδικές ανάγκες των δήμων σε κάθε χώρα.
  • Έκθεση σχετικά με τα Ανοιχτά Κεντρικά Σεμινάρια Κατάρτισης στη μεθοδολογία του ΣΔΕ+ΣΔΑΕ για τους Δήμους της ΕΕ και τις Δομές Στήριξης - Μια ισχυρή πολιτική δέσμευση αποτελεί προϋπόθεση για τις επιτυχίες της προσέγγισης του ΣΔΕ+ΣΔΑΕ, καθώς απαιτεί μεσοπρόθεσμο όραμα καθώς και επαρκείς πόρους (οικονομικούς και ικανότητες) για την εφαρμογή του. Η συνεργασία με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς (δημόσιους, ιδιωτικούς, μη κερδοσκοπικούς κλπ.) είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχή υλοποίηση των μέτρων που έχουν προσδιοριστεί, ενώ η προώθηση πρωτοβουλιών από τη βάση προς την κορυφή μπορεί να αποδειχθεί ισχυρό πλεονέκτημα για την επιτυχή εφαρμογή των μέτρων. Για το λόγο αυτό, η αποτελεσματική επικοινωνία είναι σημαντική όχι μόνο για την εξασφάλιση υποστήριξης αλλά και για την οικοδόμηση μιας συμμαχίας για την επιτυχία αυτών των μέτρων με την κοινωνία και τους σχετικούς ενδιαφερόμενους.

Παρακολούθηση και εφαρμογή

Έκθεση σχετικά με την επιλογή και εφαρμογή των δράσεων ΣΔΑΕ: Η παρούσα έκθεση συνοψίζει γενικές πληροφορίες σχετικά με 143 εφαρμοζόμενες (και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα εν εξελίξει) κλιματικές δράσεις στους δήμους που συμμετέχουν στο έργο 50000 & 1SEAPs. Οι εταίροι του έργου από οκτώ χώρες της ΕΕ ανέφεραν τις σημαντικότερες εφαρμοζόμενες δράσεις για κάθε Τοπική Αρχή που συμμετείχε στο έργο, οι οποίες οδήγησαν σε μετρήσιμους δείκτες ενεργειακής και περιβαλλοντικής επιτυχίας. 

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του ΣΔΕ σύμφωνα με το ISO 50001: Η παρούσα έκθεση συνοψίζει τα αποτελέσματα του ελέγχου και της παρακολούθησης της εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης της Ενέργειας (ΣΔΕ) στις οκτώ χώρες εταίρους. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 50001, κατά τη φάση ελέγχου ο Δήμος:

  • σχεδιάζει και πραγματοποιεί κατάλληλη παρακολούθηση και μέτρηση
  • αξιολογεί περιοδικά τη συμμόρφωση
  • διαχειρίζεται τις μη συμμορφώσεις, τα διορθωτικά μέτρα και τα προληπτικά μέτρα
  • ελέγχει αρχεία
  • σχεδιάζει και διεξάγει εσωτερικό έλεγχο του ΣΔΕ
  • αναθεωρεί το ΣΔΕ

Συνέργειες και πλεονεκτήματα της προσέγγισης του ΣΔΕ+ΣΔΑΕ: Η παρούσα έκθεση συνοψίζει τα συνολικά αποτελέσματα του έργου σε σχέση με την ολοκληρωμένη προσέγγιση του ΣΔΕ+ΣΔΑΕ που χρησιμοποιήθηκε. Το πρώτο κεφάλαιο επαναλαμβάνει τις βασικές αρχές και τα στοιχεία της ολοκληρωμένης προσέγγισης. Το δεύτερο κεφάλαιο παρέχει μια εικόνα και σύγκριση μεταξύ της απλής προσέγγισης ΣΔΑΕ και της ολοκληρωμένης προσέγγισης ΣΔΕ+ΣΔΑΕ. Τα Κεφάλαια 3 και 4 επικεντρώνονται περισσότερο στα κύρια πλεονεκτήματα και στα εμπόδια της προσέγγισης. Η έκθεση ολοκληρώνεται με τα συμπεράσματα.

ISO 50001 ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Έγγραφο πολιτικής και συστάσεις για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της ΕΕ: Το έργο 50000&1 SEAPs παρείχε μια συνεκτική προσέγγιση για την ενσωμάτωση των Συστημάτων Διαχείρισης της Ενέργειας με τα ΣΔΑΕ σύμφωνα με τα πρότυπα διαχείρισης ενέργειας όπως το ISO 50001 και το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ενέργειας, ως σύστημα πιστοποίησης διαχείρισης ποιότητας για τους δήμους που έχουν δεσμευτεί στον αειφόρο ενεργειακό σχεδιασμό. Σκοπός του ήταν να βοηθήσει τους δήμους να ξεπεράσουν τις δυσκολίες που εμποδίζουν τη θεσμοθέτηση των Σχεδίων Δράσης τους και να ενισχύσουν τις εσωτερικές δομές και διαδικασίες για την ποιοτική, μακροπρόθεσμη, ενεργειακή πολιτική και τον προγραμματισμό. Βάσει των αποτελεσμάτων του έργου, η κοινοπραξία 50000&1SEAPs έχει καταλήξει σε έξι κύριες συστάσεις για να εξασφαλίσει ότι οι βιώσιμες προσεγγίσεις στην τοπική ενεργειακή πολιτική και τον προγραμματισμό θα διαδοθούν και θα ενισχυθούν περαιτέρω σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Διαδικτιακή Εκπαίδευση

Το έργο Covenant capaCITY στηρίζει την ανάπτυξη ΣΔΑΕ στην Ευρώπη – από τον οραματισμό, το σχεδιασμό, την εφαρμογή, στην παρακολούθηση και αξιολόγηση των ΣΔΑΕ.
Το πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα εύκολης εκμάθησης για εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και το προσωπικό των Δήμων καθώς και ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης των εκπαιδευτών, που ενισχύει πόλεις και κοινότητες σε 15 χώρες να προωθήσουν τα σχέδια δράσης τους.
Μάθε περισσότερα στο capaCITY Online Training Platform

Καθοδήγηση

Το πρόγραμμα καθοδήγησης του 50000&1 SEAPs απευθύνεται σε σημαντικούς παράγοντες - τις Τοπικές Αρχές και τις υποστηρικτικές δομές τους. Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι η ανταλλαγή γνώσεων και η παροχή άμεσης υποστήριξης στη δημιουργία και εφαρμογή της προσέγγισης του ΣΔΕ+ΣΔΑΕ.

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα καθοδήγησης επωφελούνται από εξειδικευμένες δραστηριότητες από ομοτίμους (peer-to-peer) και επιμορφωτικά σεμινάρια (διαδικτυακά και αυτοπροσώπως) για συνολικά 2 ημέρες. Η εκπαίδευση παρέχεται από τους εταίρους και τους Δήμους που υποστηρίζουν στο πλαίσιο του έργου.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα υπόκειται σε διαδικασία επιλογής. Προτεραιότητα πρόσβασης στο πρόγραμμα καθοδήγησης δίνεται σε βασικούς παράγοντες που βρίσκονται σε ευρωπαϊκές χώρες εκτός των χωρών στόχων του έργου.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια επιλογής κάνοντας κλικ εδώ.

Twitter Conact Us Print