ΘΕΤΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

28 Φεβρουαρίου 2017 - Βρυξέλλες (Βέλγιο)

Τα διεθνή πρότυπα μπορούν να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και εφαρμογή ολιστικών και ολοκληρωμένων προσεγγίσεων για την αειφόρο ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα.

Το πρότυπο ISO50001 και άλλα πρότυπα διαχείρισης της ενέργειας μπορούν να διευκολύνουν τις προσπάθειες των δήμων να χρησιμοποιούν αποτελεσματικότερα την ενέργεια σε όλους τους τομείς. Αυτά τα πρότυπα περιγράφουν τον τρόπο δημιουργίας, εφαρμογής, διατήρησης και βελτίωσης ενός ΣΔΕ, ώστε ένας οργανισμός να βελτιώνει την ενεργειακή του επίδοση στους τομείς της αποδοτικότητας, της ασφάλειας και της κατανάλωσης. Υποστηρίζει τους οργανισμούς να μειώσουν τη χρήση ενέργειας, το ενεργειακό κόστος και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την περιβαλλοντική τους διαχείριση.

 

Πώς τα πρότυπα διευκολύνουν την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη την ευφυΐα και την ανθεκτικότητα, μέσω της ανάπτυξης απαιτήσεων, πλαισίων, καθοδήγησης και τεχνικών υποστήριξης και εργαλείων;

Πώς μπορούν τα πρότυπα να βοηθήσουν στην απόδειξη της αποτελεσματικής εφαρμογής των ΣΔΑΕ και να εμπλέξουν στην τοπική κοινότητα, επιτρέποντας στις Τοπικές Αρχές να βελτιώσουν την κατανόηση των συλλογικών ενεργειακών αναγκών και να επικοινωνήσουν καλύτερα για το περιβάλλον και την ενεργειακή απόδοση;

Πώς μπορούν τα πρότυπα να βοηθήσουν στον καθορισμό δεικτών απόδοσης για την παρακολούθηση της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων και τη βελτίωση της διαχείρισης της ενέργειας;

Δείτε το πρόγραμμα εδώ.

Πληροφορίες εγγραφής: brussels-office@iclei.org.

 

Υλικό που παρουσιάστηκε στην εκδήλωση

Emanuele CosenzaSOGESCA παρακολουθείστε και καταβάστε εδώ.  

Holger Robrecht, ICLEI Europe  παρακολουθείστε και καταβάστε εδώ.  

Marika Rošā, EKODOMA : παρακολουθείστε και καταβάστε εδώ

 

 

Twitter Conact Us Print