7ο Τοπικό Σεμινάριο Κατάρτισης

Οργάνωση: ΚΑΠΕ  
Ημερομηνία: 14 Φεβρουαρίου 2017
Τοποθεσία: Δημαρχείο Μεταμόρφωσης

 

 

Αυτή η εκδήλωση ήταν η τελική εκπαίδευση της δημοτικής ομάδας ενέργειας σε όλες τις διαδικασίες του συστήματος ISO500001. Στην εκδήλωση συμμετείχαν 12 ομάδες από διάφορα τμήματα του Δήμου Μεταμόρφωσης, μεταξύ των οποίων πολιτικοί εκπρόσωποι και προσωπικό.

Θέματα που καλύφθηκαν:

 • Εισαγωγή στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο
 • Διαχείριση Ενέργειας – Εισαγωγή στα Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας – το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO50001
 • Απαιτήσεις Προτύπου ISO 50001: 

  • Ευθύνες Διοίκησης – Ενεργειακή Πολιτική
  • Ενεργειακός Σχεδιασμός - Νομικές και άλλες απαιτήσεις
  • Ενεργειακή Ανασκόπηση & βάση αναφοράς
  • Ενεργειακοί Σκοποί, στόχοι και Προγράμματα
  • Εφαρμογή και λειτουργία – Ικανότητα, εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση, επικοινωνία
  • Τεκμηρίωση του ΣΔΕ - το ΣΔΕ του Δήμου
  • Έλεγχος εγγράφων και αρχείων, Λειτουργικός έλεγχος, Διαχείριση Αγορών και προμηθειών
  • Παρακολούθηση και Έλεγχος
  • Διενέργεια Εσωτερικών Επιθεωρήσεων

 • Ανασκόπηση Διοίκησης - Συνεχής βελτίωση ΣΔΕ
 • Επιθεώρηση από Εξωτερικό Φορέα (αρχική πιστοποίηση – επιτήρηση)
 • Τελική Άσκηση Αξιολόγησης ΣΔΕ - Συζήτηση - Συμπεράσματα

Twitter Conact Us Print