6ο Τοπικό Σεμινάριο Κατάρτισης

Οργάνωση: ΚΑΠΕ  
Ημερομηνία: 7 Φεβρουαρίου 2017
Τοποθεσία: Δήμος Παπάγου-Χολαργού

 

Αυτή η εκδήλωση ήταν η τελική εκπαίδευση της δημοτικής ομάδας ενέργειας σε όλες τις διαδικασίες του συστήματος ISO500001. Στην εκδήλωση συμμετείχαν ομάδα 13 από διάφορα τμήματα του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών εκπροσώπων και προσωπικού.

Θέματα που καλύφθηκαν:

 • Εισαγωγή στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο
 • Διαχείριση Ενέργειας – Εισαγωγή στα Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας – το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO50001
 • Απαιτήσεις Προτύπου ISO 50001: 

  • Ευθύνες Διοίκησης – Ενεργειακή Πολιτική
  • Ενεργειακός Σχεδιασμός - Νομικές και άλλες απαιτήσεις
  • Ενεργειακή Ανασκόπηση & βάση αναφοράς
  • Ενεργειακοί Σκοποί, στόχοι και Προγράμματα
  • Εφαρμογή και λειτουργία – Ικανότητα, εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση, επικοινωνία
  • Τεκμηρίωση του ΣΔΕ - το ΣΔΕ του Δήμου
  • Έλεγχος εγγράφων και αρχείων, Λειτουργικός έλεγχος, Διαχείριση Αγορών και προμηθειών
  • Παρακολούθηση και Έλεγχος
  • Διενέργεια Εσωτερικών Επιθεωρήσεων

 • Ανασκόπηση Διοίκησης - Συνεχής βελτίωση ΣΔΕ
 • Επιθεώρηση από Εξωτερικό Φορέα (αρχική πιστοποίηση – επιτήρηση)
 • Τελική Άσκηση Αξιολόγησης ΣΔΕ - Συζήτηση - Συμπεράσματα

   

Twitter Conact Us Print