ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Европейски инициативи:

Законодателният пакет на ЕС „Климат-Енергетика“

Пакетът „Климат – Енергетика“, предложен от Европейската общност (ЕО) през 2008 г., е смела политическа стратегия, с която Европейският съюз поема ангажимент за борба с изменението на климата и насърчаване на устойчивата енергия. Пакетът и приетото през 2009 г. законодателство на ЕС поставят амбициозни цели, които трябва да бъдат постигнати до 2020 г.: намаляване на емисиите на парникови газове (ПГ) до 20% под нивата от 1990 г., увеличаване дела на възобновяемата енергия (ВЕИ) до 20% и подобряване на енергийната ефективност (ЕЕ) от 20%. Прочетете повече.

Програма „Интелигентна енергия за Европа“

Интелигентна енергия за Европа е инструмент на ЕС за финансиране на дейности, насочени към насърчаване на устойчивата енергия и превръщане на Европа в енергийно по-интелигентен континент. Програмата допринася за:

  • Създаване на благоприятни пазарни условия
  • Подготовка на почвата за инвестиции
  • Изграждане на капацитет и умения
  • Информиране на заинтересованите страни и насърчаване на ангажимента за борба с изменението на климата и устойчивата енергия.

Конвент на Кметовете

Конвентът на Кметовете е европейско движение с участието на местните и регионални власти, доброволно ангажирали се да работят за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници на техните територии. Поемайки тази отговорност, подписалите Конвента целят да постигнат и надминат целите на ЕС за намаляване на емисиите на CO2 с поне 20% до 2020 г. Прочетете повече.

ManagEnergy

ManagEnergy е инициатива на Европейската комисия, Главна дирекция за Енергия и Транспорт, която има за цел да подкрепя работата на заинтересованите страни в сферата на енергийната ефективност и възобновяемата енергия на местно и регионално ниво. Прочетете повече.

Кампанията Устойчива енергия за Европа

Кампанията Устойчива енергия за Европа  е инициатива на Европейската комисия в рамките на програма „Интелигентна енергия за Европа“, целта на която е да се повиши информираността на обществото и да се популяризира производството и използването на устойчива енергия от отделните членове на обществото, частните фирми, обществените организации, професионалните и енергийни агенции, индустриалните асоциации и неправителствени организации в Европа. По-конкретно акцентът е върху разпространяване на най-добри практики в областта на устойчивата енергия, технологиите, изграждане на съюзи и вдъхновяване за нови енергийни идеи и действия. Прочетете повече.  

 

Европейски проекти:

ЕНЕРГИЯ ЗА КМЕТОВЕ (ENERGY FOR MAYORS)

Подкрепа и повишаване капацитета на Координаторите и Поддържащите Структури за подпомагане на общините в присъединяването им към Конвента на Кметовете и засилване ролята на местните власти като политически и административни структури: първият проект, активно подкрепящ Координаторите и Поддържащите структури на Конвента – с оглед постигане целите на ЕС за климата и енергетиката чрез включване на европейските градове в устойчивото енергийно планиране, намаляване потреблението на енергия и увеличаване дела на енергията от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Посредством този проект е тестван и подходът за интегриране на ПДУЕ със СУЕ в няколко общини в цяла Европа. Прочетете повече.
За повече информация? Посетете Инструментариума от методологии за климата и енергетиката.

КМЕТОВЕ В ДЕЙСТВИЕ (MAYORS in ACTION)

Проект КМЕТОВЕ В ДЕЙСТВИЕ упълномощава Координаторите и Поддържащите структури на Конвента на Кметовете да подпомагат ефективно своите общини в изпълнението и мониторинга на техните ПДУЕ. Посредством обучителни схеми за Координаторите, Поддържащите структури и общините, проектът допринася за тяхната увереност, че могат да действат на местно ниво чрез използване на съществуващите инструменти и опит в различни среди, като се подкрепят помежду си за постигане на общата цел. Прочетете повече.

Covenant capaCITY

„Изграждане на капацитет на местните власти за предприемане на действия за борба срещу промените в климата и повишаване на енергийната ефективност – от планиране през дейности до мониторинг“. Covenant capaCITY цели развитие на по-устойчиви енергийни общности в Европа чрез предлагане на цялостна европейска програма за изграждане на капацитет на местните правителства да подкрепят всички фази на изпълнение на Плана за действие за устойчива енергия - от мотивацията, планирането и изпълнението до мониторинга и оценката. Прочетете повече.
За повече информация? Посетете онлайн платформата за обучени.

CONURBANT

Всеобхватен мрежови подход за включване на европейските агломерации и други обширни области в "Конвента на Кметовете“: въвеждане на партньорски подход между средни и големи градове в ЕС и включване на по-малките им околни градове, както и подпомагане ролята на местната власт като политически и административен орган, направлявайки техните общини в развитието на устойчиви енергийни стратегии. Прочетете повече.

Twitter Conact Us Print