За нас

Какво представлява 50000&1 SEAPs?

Проект 50000&1 SEAPs осигурява съгласуван подход за интегриране на Планове за действие за устойчива енергия (ПДУЕ) със Системи за управление на енергията (СУЕ) в съответствие с ISO 50001. Проектът има за цел да съдейства на общините да преодолеят бариерите, възпрепятстващи институционализирането на техните ПДУЕ и укрепването на вътрешните структури и процедури за висококачествена и дългосрочна енергийна политика и планиране. Това ще гарантира, че устойчивите подходи към местната енергийна политика и планиране се разширяват и увеличават своето значение в цяла Европа. 50000&1 SEAPs е тригодишен проект, съфинансиран от програма „Интелигентна енергия за Европа“, и приключва през февруари 2017 година.

Какви са целите на проекта?

 • Изграждане на съгласуван подход за интегриране на ПДУЕ със СУЕ в съответствие с ISO 50001 – методологията 50000&1SEAPs ще се прилага за разработване, изпълнение и мониторинг на ПДУЕ съгласно ISO 50001 и установените стандарти за управление на енергия в 40 избрани общини в осем страни.
 • Институционализиране на устойчиви енергийни политики и гарантиране ефективното прилагане на ПДУЕ по време и след приключване на проекта.
 • Популяризиране на резултатите и увеличаване броя на обучените Поддържащи структури, Координатори и местни власти, прилагащи подхода за интегриране на ПДУЕ със СУЕ съгласно ISO 50001.

Кой може да се възползва от 50000&1 SEAPs?

 • Местни власти, с фокус върху средиземноморските страни и новите държави-членки;
 • Координатори и Поддържащи структури, местни и регионални енергийни агенции и други структури, които работят с местните власти в рамките на Конвента на Кметовете;
 • Основни участници на местно ниво в разработването, изпълнението и мониторинга на интегрирания подход ПДУЕ + СУЕ съгласно ISO 50001 в общините;
 • Доставчици на комунални услуги, финансови институции, неправителствени организации, търговски асоциации и т.н.; 
 • Органи за сертификация и акредитация.

Как ISO 50001 допринася за подобряване на ПДУЕ?

Интегрираният подход ПДУЕ + СУЕ съгласно ISO 50001 вече се прилага в няколко общини в цяла Европа. Подходът 50000&1 SEAPs съдейства за:

 • Разработване на политика за по-ефективно използване на енергията и определяне на целите, които да отговарят на тази политика;
 • Идентифициране на корективни мерки и потенциални подобрения във връзка с планирането на ПДУЕ;
 • Демонстриране ефективността от изпълнението на ПДУЕ на трети лица;
 • Ангажиране на местната общност, като позволява на местните власти да подобрят разбирането си за колективни енергийни нужди и да общуват по-добре по отношение на околната среда и енергийната ефективност;
 • Разработване на методи за мониториране на дългосрочните цели на ПДУЕ;
 • Предоставяне на местните власти на по-добър контрол по отношение на напредъка и възможността лесно да преразглеждат планираните мерки;
 • Анализиране потреблението на енергия в областта на стопанисваните недвижими имоти, използваното оборудване, работните процеси и ангажирания персонал, както и други променливи, които могат да повлияят на енергийната ефективност;
 • Определяне на показателите на енергийни характеристики за наблюдение на процеса и резултатите;
 • Непрекъснато подобряване управлението на енергия.
Twitter Conact Us Print