Първо местно обучение в България

Първо местно обучение в България

19 юни 2014 - Община Баните

На 19 юни 2014 г. в Баните, България се проведе първото местно обучение по проект „50000 and 1 SEAPs“. Целта на обучението бе да се представят дискутираните теми по време на Първото централизирано обучение, проведено на 2-3 април 2014 г. в гр. Падуа, Италия. На участниците бяха разпространени нови знания необходими за разработването, изпълнението и мониторинга на интегрирания подход „Система за управление на енергията + План за действие за устойчива енергия” съгласно изискванията на ISO 50001.

По време на обучението представители на Брацигово, Златоград, Рудозем, Неделино и Чепеларе – петте общини, поели ангажимент да участват в проекта и да внедрят интегрирания подход „система за управление на енергията + план за действие за устойчива енергия”, бяха запознати с целите на проект „50000 and 1 SEAPs“, с предвидените проектни дейностите, както и очакваните резултати.

С оглед разработването на интегрирания подход, на участниците от петте общини бе представена инициативата „Конвент на кметовете”, както и насоки относно събирането на данни, необходими за разработване на Плана за действие за устойчива енергия. Освен това, участващите в проекта представители на общини бяха запознати със Системата за управление на енергията, съгласно изискванията на ISO 50001:2011.

Целевата група на проекта обхваща технически персонал и политически представители от различни сектори и дирекции, в това число енергетика, околна среда, мобилност, строителство, териториално планиране, в зависимост от структурата на съответната общинска администрация.
И шестте представители от избраните пет общини, които взеха участие в местното обучение, са старши експерти с повече от 5-годишен опит в следните области:

 • Европейски програми и проекти;
 • Инвестиции в енергийната ефективност и мониторинг;
 • Екология и проекти, Строителен контрол;
 • Незаконно строителство

Материали от обучението:

1. Подкрепа на местните власти в развитието и интегрирането на ПДУЕ със системи за управление на енергията в съответствие с ISO 50001
2. Конвент на Кметовете: "Отговорност на местните власти по отношение на устойчивата енергия на местно ниво"
3. ISO 50001 Система за енергиен мениджмънт
4. План за действие за устойчива енергия

Повече информация може да намерите тук. Програмата на обучението може да изтеглите от тук.

Второ местно обучение в България

Второ местно обучение в България

14 ноември 2014 - Община Брацигово

Второто местно обучение беше организирано и проведено на 14 ноември 2014 в гр. Брацигово, България.
Основните теми в обучението бяха насочени към:

 • Присъединяване към инициативата „Конвент на кметовете” и последващи стъпки;
 • Изготвяне на инвентаризация на базовите емисии;
 • Как се попълва образец на ПДУЕ, съгласно изискванията на Конвента на кметовете;
 • Кратко представяне на предстоящите инвестиционни проекти, които общините, участващи в проекта, планират да включат в техните ПДУЕ.
 • Дискусии относно започване на процедура за внедряването на интегриран подход „Система за управление на енергията + План за действие за устойчива енергия” във всяка от петте общини и времеви график.

Кметът на община Брацигово поздрави участниците в обучението и се включи в обсъжданията, касаещи инвестиционните проекти на община Брацигово, които да бъдат заложени в общинския план за действие за устойчиво енергийно развитие.
Второто местно обучение в България завърши с посещение на пет енергийно обследвани обекти в гр. Брацигово.

Целевата група на проека обхваща технически персонал и политически представители от различни сектори и дирекции, в това число енергетика, околна среда, мобилност, строителство, териториално планиране, в зависимост от структурата на съответната общинска администрация.
И шестте представители от избраните пет общини, които взеха участие в местното обучение, са старши експерти с повече от 5-годишен опит в следните области:

 • Европейски програми и проекти;
 • Инвестиции в енергийната ефективност и мониторинг;
 • Екология и проекти, Строителен контрол;
 • Незаконно строителство

Материали от обучението:

1. Как се попълва образец на План за действие за устойчива енергия (ПДУЕ), съгласно изискванията на инициативата „Конвент на кметовете“ – стъпка по стъпка
2. Изготвяне на инвентаризация на СО2 емисии
3. Присъединяване към Споразумението на Кметовете и последващи стъпки

Повече информация може да намерите тук. Програмата на обучението може да изтеглите от тук.

Първа работна среща на Националния управляващ комитет се проведе в България по проект RES H/C SPREAD

Първа работна среща на Националния управляващ комитет се проведе в България по проект RES H/C SPREAD

На 30 януари 2015 г. в Смолян, България се проведе първата работна среща на Националния  управляващ комитет по проект „Стратегически действия за насърчаване отоплението и охлаждането от възобновяеми източници“ ( RES H/C SPREAD).

Събитието беше организирано от българските партньори по проекта - Асоциация на родопски общини и Черноморски изследователски енергиен център.

В срещата участваха заинтересовани страни на местно, регионално и национално ниво, сред които представители на Родопски общини, областни администрации от региона, Министерство на енергетиката, Агенция за устойчиво енергийно развитие, Енергийна агенция-Пловдив, ЕВН-България, Асоциация на българските енергийни агенции, Технически университет –Варна и Dalkia Енерджи Сървисис.

Ролята на Управляващия комитет по проекта е да  спомогне за по-качествената разработка на Регионален план за отопление и охлаждане от възобновяеми източници (ВИ). В България проектът обхваща Родопския регион.

По време на работната среща заинтересованите страни споделиха свои виждания по отношение на регионалните нужди и съществуващите проблеми, както и очакванията касаещи  изпълнението на плана за отопление и охлаждане от ВИ в региона на Родопите.

По проекта ще се разработят шест пилотни регионални плана за отопление и охлаждане от ВИ. Освен Родопите в България, проектът включва и регионите Кастилия и Леон (Испания), Емилия Романя (Италия), област Рига (Латвия), Западна Македония (Гърция) и Залцбург (Австрия). Избраните региони представляват основните климатични зони в Европа с превес на средиземноморските страни.

Регионалните планове следва да отговарят на целите на общинските планове свързани с устойчива енергия и да са в синхрон с националните стратегии и политики.

Очаква се  съответните регионални власти  да одобрят и да се ангажират с изпълнението на регионалните планове, създадени по проекта.

В дългосрочен план, проектът цели да проправи път към изработването на подобни планови документи и в други региони, като разработи ръководство за такова планиране.

Партньори по проект RES H/C SPREAD са 11 организации от шест европейски страни: Италия, България, Австрия, Гърция, Испания и Латвия. Проектът, който се съфинансира от програмата Интелигентна енергия Европа на ЕС, ще  да се изпълнява до края на месец август 2016г.

За повече информация влезте в сайта.

Трето местно обучение в България

Трето местно обучение в България

На 02 юни 2015 г. в заседателната зала на община Чепеларе (България) се проведе третото местно обучение по проект 50000 and 1 SEAPs. Обучението бе организирано от Асоциацията на родопски общини и Европейски център за качество с любезното съдействие на община Чепеларе.

Целта на обучението бе да се направи преглед и оценка на постигнатите до момента резултати от проекта, както и да се представят предстоящите инвестиционни проекти и индикатори за изпълнение в рамките на Плановете за действие за устойчива енергия (ПДУЕ) на петте общини - Чепеларе, Брацигово, Златоград, Неделино и Рудозем.

Представителите на петте общини бяха запознати също и с примерното съдържание и обхвата на ПДУЕ, съгласно изискванията на Конвента на кметовете.

Участниците в обучението посетиха обект "Преустройство и модернизация на общински детски комплекс“. Приложените енергоспестяващи мерки са финансирани от международен фонд „Козлодуй“ по проект "Енергийно ефективни мерки в обществени сгради - V транш". Направена е подмяна на дограмата, положена е топлоизолация на стените и покрива на сградата и изцяло е подменена отоплителната инсталация, като е преминато от дизелово гориво на пелети. Всички стари радиатори са подменени с нови.

За повече информация влезте в сайта.

Материали от обучението:

Training for municipalities

In Bulgaria partners organized (or took the opportunity at external events) 11 capacity building sessions for Local Authorities, building capacity of 31 participants. These sessions involved 8 within the 50000&1 SEAPs project new municipalities, namely: Kardzhali, Smolyan, Banite, Borino, Devin, Madan, Momchilgrad and Ardino. Apart from Local Authorities, 9 participants from 3 District Administrations (Smolyan, Pazardzhik and Kardzhali) and 14 participants from Energy Agencies & Energy Centers were involved in 7 capacity building sessions organized by either Bulgarian partners or external organisations.
ARM and ECQ organised and ensured the participation of 7 experts from Kardzhali municipality, 3 experts from Smolyan municipality and representatives of Kardzhali and Smolyan district administrations in the national trainings in Kardzhali (23.2.2017) and Smolyan (27.2.2017).
The trainings were dedicated to the Project objectives and achieved results, SECAP development, integrated approach “EnMS+SEAP”, GPP and good practice examples in the field of RES heating and cooling in five EU countries. Besides, all presentations from the training in Smolyan have been sent (by email) to Devin Municipality.
Moreover, the mayor and expert from Banite municipality attended the Local energy forum in Nedelino (19.8.2016), 2 experts from Madan municipality participated in the Local forum in Rudozem (18.8.2016) while representative of Pazardzhik district administration took part in the energy forum in Bratsigovo (29.7.2016).
The events were focused on the Project objectives and its progress, integrated approach ‘SEAP+EnMS’, SEAP development and implementation, and GPP. As a result Madan municipality showed willingness to join the CoM and develop its SECAP in future.
Additionally, ARM delivered presentation of the Project and the results achieved so far at ARM Board meeting held in Smolyan on 25.3.2016. The meeting was attended also by the mayors of Smolyan, Banite, Borino and Madan. The presentations were delivered during the Smolyan district council on sustainable energy meeting (25.5.2016), Kardzhali district council on energy efficiency meeting (31.5.2016) attended by experts from the municipalities of Kardzhali, Momchilgrad and Ardino, and at the Annual meeting of Bulgarian energy agencies and energy centers (25.06.2016).

The main focus areas of the sessions held were:

The following trainings/forums/peer-to-peer were organized during the project:

 • 19.06.2014, ECQ/ARM, in Banite Banite Municipality (Bulgaria)- First Local Training. link available here
 • 14.11.2014, ECQ /ARM, in Bratsigovo Municipality (Bulgaria)- Second Local Training. link available here
 • 02.06.2015, ECQ /ARM, in Chepelare Municipality (Bulgaria),Third Local Training in Bulgaria.

 

 

National trainings

In Bulgaria partners organized 2 capacity national training and dissemination events, building capacity of 32 participants.
The main focus areas of the First National Training and Dissemination Event held in Bulgaria were:

 • Presentation of the 50000&1 SEAPs project and the results of its implementation
 • Sustainable Energy and Climate Action Plan as required by the Covenant of Mayors
 • Good practices in heating and cooling from renewable sources in Greece, Italy, Spain, Austria and Latvia (cooperation with RES H / C SPREAD project).

The main focus areas of the Second National Training and Dissemination Event held in Bulgaria were:

 • Presentation of the 50000&1 SEAPs project and the results of its implementation
 • Sustainable Energy and Climate Action Plan as required by the Covenant of Mayors
 • Presentation of an Energy Management System according to ISO 50001: 2011
 • The role of green procurement in the implementation of sustainable municipal energy plans
 • Good practices in heating and cooling from renewable sources in Greece, Italy, Spain, Austria and Latvia (cooperation with RES H / C SPREAD project)
 • Official awarding of the Certificate of Municipality of Bratsigovo for Energy Management System according to ISO 50001: 2011 by engineer Stoyan Yotov, Manager of TUV NORD Bulgaria EOOD.

The following events were organized during the project:

 • 23.02.2017, ARM/ ECQ, in Kardzhali (Bulgaria)- First National Event within 50000and1 SEAPs
 • 27.02.2017, ARM/ ECQ, in Smolyan (Bulgaria) - Second National Event within 50000and1 SEAPs
Twitter Conact Us Print